ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ། --------------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

ཧི་མ་ལ་ཡ་མཉེན་ཆས། --------------------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་ཧི་གཟུགས་སུ་བརྗེ་

འགྱུར་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་UDP ཕན་ལེན། ------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

དྲྭ་འབྱེད་མཉེན་ཆས་བདུན་པ། (IE7) ------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

དྲ་འབྱེད་མཉེན་ཆས་གསར་པ། (FireFox) --------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

ཡ་ཧོ་གླེང་མོལ་དགུ་པ། (Yahoo Messager 9) --------------------------------------> ཕབ་ལེན།

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད།  ----------------------------------> ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས། -------------------> ཕབ་ལེན།

བོད་ཀྱི་ཨང་སྒྲིག། Tibetan Unicode    XP མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མེད།  -------------> ཕབ་ལེན

WinRar   ------------------------------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

USP10.DLL ---------------------------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

རང་དབང་སྒོ། ----------------------------------------------------------------------> ཕབ་ལེན།

གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་དེ་ཚོ་ཕབ་ལེན་ཟིན་དུས་ཁ་ཕྱེ་མ་ཐུབ་པར་འགྱུར་འདུག་ན། 

                         WinRar ཞེས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས།

མཉེན་ཆས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

Skypeཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་

25/11/2009 18:34
Skype ནང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་གཏོང་སྟངས། འདི་ནི་གླེང་མོལ་དང་ཁ་པར་གཏོང་སའི་མཉེན་ཆས་Skype ཞེས་པ་དེའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ གཏོང་སྟངས་སྐོར་ཡིན།  དྲ་ཚིགས་ཀློག་མཁན་དག་ལ་ཕན་ཐོག་འདྲ་ཡོད་འགྲོ་སྙམ་ནས་སྤེལ་པ་ཡིན། ནོར་འཁྲུལ་དང་། ཆ་མ་ཚང་བ་སོགས་སྐྱོན་ཆ་ལྷགས་ཡོད་སྲིད་པས། དགོང་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
>>

ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་

16/10/2009 20:03
      བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གསང་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་              (Tibetan Unicode) ཡིག་གཟུགས་སུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཚུལ། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན།...
>>

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་3

05/08/2009 00:16
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས། དང་པོ་སྨོན་ལམ་དྲ་ཚིགས་ནས་མཉེན་ཆས་དེ་མར་ཕབ་ལེན་བྱེད་རོགས།  སྨོན་ལམ་དྲྭ་ཚིགས། འདིར་གནོན། སྨོན་ལམ་དྲྭ་ཚིགས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཕབ་ལེན་སྡེ་ཚན་ནང་གཟིགས། ཕབ་ལེན་སྡེ་ཚན་ནང་མཉེན་ཆས་ཁག་ གསུམ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱས་དགོས། མཉེན་ཆས་གཉིས་པ་དེ་ Mac SO X...
>>

ཡ་ཧོ་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས

30/07/2009 19:31
ཡ་ཧོ་གླེང་མོལ་ཁང་ཨང་གྲངས ༩ ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས།  ( Yahoo Messager 9) འདི་ནི་ཡ་ཧོ་གླེང་མོལ་ཁང་དགུ་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཡིན། སྤྱིར་བདག་གི་དྲ་ཚིགས་སུ་ཕེབས་ མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་གསལ་རེད་དེ།...
>>

VLC ནང་འཇུག

29/07/2009 19:34
༑ VLC ཞེས་པ་མཉེན་ཆས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས་འདི་ནི་དབྱིན་ཡིག་མ་མཁྱེན་                           མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།   དང་པོ།  ཕབ་ལེན་བྱ་ཡུལ། འདིར་གནོན། ...
>>

རང་དབང་སྒོ་

29/07/2009 19:32
རང་དབང་སྒོ་མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད། རང་དབང་སྒོ་ཞེས་པ་ནི་རང་དབང་སྒེར་འཛིན་པའི་སྲིད་གཞུང་སོགས་ཀྱིས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་ ཡོད་པའི་དྲ་ཚིགས་རྣམས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྔོག་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ ལ། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པ་མ་ཟད།       རང་ཉིད་ཀྱིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཀློག་པའི་དྲ་ཚིགས་...
>>

MP3 ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས།

29/07/2009 19:30
འདི་ནི་བོད་རང་བཙན་དྲྭ་ཚིགས་སུ་གླུ་གཞས་སྡེ་ཚན་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་གཞས་MP3 ཕབ་ལེན་ གནང་སྟངས་ཡིན། ཕབ་ལེན་གནང་སྟངས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གླུ་གཞས་དེ་ཚོ་བོད་རང་བཙན་ དྲྭ་ཚིགས་ཐོག་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་མི་ཐུབ། གླུ་གཞས་དེ་ཚོ་དྲྭ་ཚིགས་གཞན་ཞིག་ཐོག་ལ་ འཇུག་ནས་དྲ་མཐུད་འདིར་འགོད་ཡོད།  ...
>>

Search site

© 2012 All rights reserved. No information or images from this website can be copied or used for any purpose without permission from "KonchoK..com

དཀོན་མཆོག་བོད་རང་བཙན་དྲ་ཚིགས།