འགོད་ནོར་ཐེབས་འདུག

03/11/2008 03:42

ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ངྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་དགོངས་འཆར་འགའ་བཏོན་པ་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅིག་ནས་འགོད་ནོར་བྱས་འདུག་ཚུལ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་དང་བཅས་གསལ་བཤད་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཉིན་དེའི་ཁོང་གི་གསུང་བཤད་ཁ་ཚང་དབྱིན་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་བཀོད་ཡོད་འདུག

དེ་
བཞིན་དུ་ཉིན་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་གསར་འགོད་པས་བཅར་འདྲི་བྱས་སྐབས་ཁོང་གིས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཁོང་ཉིད་རྒན་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་བརྡ་བསྟན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཚུལ་དེ་ཡང་གསར་འགོད་པས་འགོད་ནོར་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་འདུག

Back

Search site

© 2012 All rights reserved. No information or images from this website can be copied or used for any purpose without permission from "KonchoK..com

དཀོན་མཆོག་བོད་རང་བཙན་དྲ་ཚིགས།